Obchodní podmínky

Základní ustanovení:

V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává eshop Zlatajehla.cz tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: 

Provozovatelem (a tedy prodávajícím) internetového obchodu na www.zlatajehla.cz - kterým je Věra Šamanová (Rokytnice nad Rokytnou 126, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou). 
E-mail:  verasaman@seznam.cz ; Telefon: + 739 028 211  - dále jen "provozovatel" 

OSVČ je zapsána v registru živnostenského podnikání DOPLNIT!
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od DOPLNIT!

Zákazníkem je kupující osoba, která uskuteční objednávku přes internetový obchod provozovatele. Dále jen "zákazník"

Zákazník má za povinnost přečíst si a seznámit se s "Obchodními podmínkami". Odesláním objednacího formuláře na tomto e-shopu s nimi bezvýhradně souhlasí a potvrzuje, že se s nimi seznámil a rozumí veškerým jejich ustanovením.

Provozovatel si vyhrazuje možnost kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.


Objednání zboží:

Zboží, které si chce zákazník objednat vkládá do virtuálního košíku, pomocí tlačítka „Dát do košíku“, které se nachází vždy u příslušného produktu.

Objednávka je prováděna odesláním vyplněného objednacího formuláře na stránkách e-shopu, ke kterému lze přejít pomocí kliknutí na tlačítko „Objednat“ v levém menu a také v sekci „Nákupní košík“.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých požadovaných náležitostí objednávkového formuláře. 

Po odeslání objednávkového formuláře přijde na e-mail zadaný zákazníkem zpráva o přijetí objednávky, čímž je objednávka odeslána ke zpracování provozovateli.Uzavření kupní smlouvy:

Kupní smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem je uzavřena potvrzením odeslání zboží ze strany provozovatele, toto potvrzení je odesláno na emailovou adresu zákazníka. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany provozovatele nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
Kupní smlouva může být uzavřena v českém či slovenském jazyce. Zboží je zasíláno pouze na území ČR. 

Zákazník je srozuměn s tím, že provozovatel není povinen uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu na veškeré zboží nacházející se v eshopu provozovatele, tedy že vystavení zboží v eshopu provozovatele není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

Formulář pro objednání obsahuje (či může obsahovat) název zboží, jeho množství, cenu, způsob platby, cenu dopravy a prostor pro vyplnění údajů k identifikaci zákazníka. Identifikačními údaji zákazníka požadovanými v objednávkovém formuláři jsou jeho jméno, příjmení, ulice a č.p., město a psč.

Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu provozovatele je konečná a je včetně všech poplatků s prodejem souvisejícími (s výjimkou ceny za dopravu, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH.

Při okolnostech, u nichž by měl být brán zřetel, je provozovatel oprávněn požádat zákazníka o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky před uzavřením kupní smlouvy.

Veškeré skutečnosti uváděné zákazníkem do poznámky v objednávkovém formuláři (je-li tak v eshopu umožněno) či zaslané e-mailem jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu provozovatele s nimi, v případě jeho nesouhlasu nebo nepotvrzení souhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti provozovatele splnit jakýkoliv požadavek zákazníka vyjádřený v objednávce, zašle provozovatel zákazníkovi nový návrh objednávky (například emailem) s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky zákazníkem provozovateli a jejím následným potvrzením provozovatelem.


 

Práva a povinnosti smluvních stran:

Provozovateli vzniká uzavřením kupní smlouvy povinnost odevzdat objednané zboží zákazníkovi, zároveň tak vzniká povinnost zákazníka, aby za toto boží zaplatil provozovateli sjednanou cenu.

Zákazník má povinnost, aby převzal zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Pokud je nezbytné, aby z důvodů, které jsou na zákazníkově straně, bylo zboží dodáváno jinak, než bylo ve smlouvě stanoveno, je provozovatel oprávněn požadovat veškeré náklady s tímto doručováním spojené po zákazníkovi.

 

Poštovné a dodání:

Před objednáním zboží má zákazník v sekci "Nákupní košík" možnost si zvolit způsob dopravy.

Při objednávání zboží je k jeho prodejní ceně připočítána cena za dopravu, jejíž výše záleží na vybraném způsobu dopravy. 

Pokud si zákazník vybere možnost platby předem na účet a objednávku potvrdí pomocí kliknutí na potvrzovací odkaz v zaslaném e-mailu, jsou na jeho e-mail zadaný v objednávkovém formuláři následně zaslány údaje k platbě. Zboží je v tomto případě zákazníkovi odesláno poté, co provozovateli na účet uhradí konečnou částku uvedenou v e-mailu s údaji k platbě.

Zboží je zasíláno pomocí České pošty, je-li to možné. Je tedy nutné si ho standartně vyzvednout na vaší konkrétní poště, nedorazí-li zákazníkovi domů.

Doba dodání je do 14ti dní od jeho objednání. Není-li výslovně u daného zboží uvedeno jinak.

Zboží je zasíláno pouze na území ČR.

Nebude-li zboží skladem při objednání většího množství kusů od jednoho druhu, informujeme vás o tom na e-mail zadaný při objednávce...

 

Přechod vlastnického práva a platební podmínky:

Zákazník není povinen hradit provozovateli zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

Kupní cena je souhrnem mezisoučtu cen zboží a ceny dopravy.

Zboží bude zákazníkovi dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet provozovatele je kupní cena splatná do 14 dní po objednání zboží.

K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z provozovatele na zákazníka dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

Zákazník výslovně souhlasí s možností zaslání dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

Nebojte se nakupovat přes internet, tento druh prodeje umožňuje zákazníkům vybrat si zboží v pohodlí domova a využívá ho stále více lidí po celém světě.

Chcete-li zrušit provedenou objednávku, kontaktujte nás (viz kontakt). 

Zboží lze vrátit bez udání důvodů v souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. do 14 dnů po obdržení zásilky. Peníze vrátíme buď složenkou či bankovním převodem.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, odešle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši zákazník.

Zákazník odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zákazník nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží zákazníkem, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží zákazníkovi.

Podmínky pro vrácení peněz:
- Zboží nesmí být poškozené a musí být bez známek užívání a schopné dalšího prodeje.
- Zboží musí být odesláno zpět do 14 dní od obdržení zásilky


Reklamace, práva z vadného plnění a záruka za jakost:

V případě oprávněné reklamace nás kontaktujte.

Reklamace probíhá v souladu s právním řádem platným v ČR.

Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží od odevzdání věci zákazníkovi; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 

Ochrana osobních údajů:

Zákazník tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl zákazník, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování zákazníka o nových produktech prodávajícího. 

Jedná se zejména o jméno a příjmení zákazníka / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

Zákazník dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.


Závěrečná ujednání:

Veškeré vztahy těmito smluvními obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

 

Kontakt na provozovatele:

Věra Šamanová

Rokytnice nad Rokytnou 126

675 25 Rokytnice nad Rokytnou

 

E-mail: verasaman@seznam.cz

Telefon: 739 028 211 

Používá se opensource systém OpenCart
Zlatá Jehla © 2021